Zakwas buraczany

  • Czas przygotowania: 5 minut + 5 dni oczekiwania

Składniki na słoik:

500 g buraków
2 ząbki czosnku
2 liście laurowe
2 ziarenka pieprzu
2 ziela angielskie
1 łyżeczka soli
2 szklanki wody

Przygotowanie:

  1. Bu­ra­ki obrać i po­kro­ić na ósem­ki. Ukła­dać cia­sno w czy­stym słoju, po­mię­dzy bu­ra­ki wci­ska­jąc wszyst­kie przy­pra­wy. Na ko­niec wsy­pać sól oraz wlać wodę, za­mknąć słój i po­trzą­snąć kilka razy. Po­sta­wić i de­li­kat­nie od­krę­cić, aby na­kręt­ka była luź­niej za­krę­co­na.
  2. Za­mknię­ty słoik od­sta­wić do ku­chen­nej szaf­ki na około 5 – 7 dni. Po czte­rech dniach można od­krę­cić słoik i spraw­dzić czy­stą ły­żecz­ką smak za­kwa­su i w za­leż­no­ści od stop­nia kwa­so­wo­ści po­zo­sta­wić go jesz­cze na na 1 – 3 dni. Za­kwas jest dobry, kiedy ma głę­bo­ki, lekko kwa­sko­wa­ty aro­mat i ciem­ną barwę.

Po­ra­dy:

  • Upew­nić się, że słoik był czy­sty – dla pew­no­ści do­brze jest go wcze­śniej wy­pa­rzyć.
  • Wszyst­kie bu­ra­ki muszą być przy­kry­te wodą, nie mogą wy­sta­wać poza poza jej wy­so­kość.
  • Jeśli na szczy­cie za­kwa­su ze­bra­ła się piana, to nic złego – do­pó­ki w sło­iku nie ma ple­śni za­kwas jest dobry.
  • Go­to­wy za­kwas mo­żna prze­ło­żyć do lo­dów­ki i zużyć w ciągu tygodnia lub dwóch.
  • Polecam od razu użyć większych ilości, np. 3 litrowego słoika i proporcjonalnie składników.